Λεκτικό
Συντεταγμένες
Οι ορθοφωτογραφίες προέκυψαν από φωτοληψίες περιόδου 2015 έως 2016 και περιλαμβάνουν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με εξαίρεση ορισμένες παραμεθόριες περιοχές καθώς και ορισμένες διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις, για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί και απαγορεύσεις από τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες της χώρας σε ότι αφορά στις διαδικασίες των αεροφωτογραφήσεων. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο γνωστοποιεί στους χρήστες ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για το γεγονός ότι ορισμένες περιοχές έχουν υποστεί αλλοίωση/παραποίηση στην απεικόνισή τους, δεδομένου ότι αυτό οφείλεται σε περιορισμούς που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί με λογισμικό που αναπτύχθηκε εξ’ αρχής από του Ελληνικόύ Κτηματολόγίου χωρίς να γίνεται χρήση οποιουδήποτε άλλου εμπορικού ή μη λογισμικού. Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή και προσθήκες gis-services@ktimatologio.gr
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί με λογισμικό που αναπτύχθηκε εξ’ αρχής από την Ελληνικό Κτηματολόγιο χωρίς να γίνεται χρήση οποιουδήποτε άλλου εμπορικού ή μη λογισμικού. Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή και προσθήκες gis-services@ktimatologio.gr